Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Slim Concept.

Contactgegevens:

 • Myriam Lens
 • Slim Concept
 • Kanaalstraat 10, Bus 1
 • 2500 Lier, België

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je jezelf uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden in deze Privacyverklaring.

Waarom deze Privacyverklaring?

Slim Concept hecht belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR). Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden voor marketing doeleinden.

Met deze Privacyverklaring wil Slim Concept de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.

Soorten persoonsgegevens

Slim Concept kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Slim Concept
 • Andere gegevens die je aan Slim Concept verstrekt in het kader van een samenwerking

Slim Concept verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de Website. Zo zal Slim Concept, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de Website, van welke webbrowser je gebruikmaakt, alsook wat je IP-adres is.

Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Slim Concept toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld in het kader van:

 • een samenwerking met Slim Concept
 • bezoek van de website
 • het inschrijven voor de nieuwsbrief
 • correspondentie met en uitgaande van Slim Concept

De door Slim Concept verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk en vrijwillig door jou verstrekt.

Doel van de verwerking

Slim Concept verzamelt je persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk om iedere gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de website van Slim Concept.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten.

De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van de gepersonaliseerde en algemene dienstverlening van de Verwerkingsverantwoordelijke; aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker en het verlenen van ondersteuning en in het kader van marketing.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde diensten.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Statistische doeleinden.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Slim Concept. Slim Concept heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Slim Concept zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, noch verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

Opslag van persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart  Slim Concept je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘doel van de verwerking’.

Cookies

Slim Concept kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ook cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op je computer of mobiele toestel. Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld –  je  persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de Cookies die Slim Concept gebruikt om je ervaring op deze website te verbeteren. Wanneer je de website van Slim Concept bezoekt verklaar je jezelf akkoord met de gegevensinzameling zoals omschreven in ons Cookiebeleid.

Rechten van de gebruiker

1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van je persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt je persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • Je persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
 • Je persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Je persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in zijn informaticasystemen zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

2.  Recht op inzage/rectificatie/wissen van je persoonsgegevens

Indien je je identiteit bewijst, beschik je over een recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke je gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke je persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kunt uitoefenen overeenkomstig de Verordening.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kunt je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de gebruiker.

Je hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging je persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • Wanneer je je toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Wanneer je gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

De Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
 • Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke je persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met je specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van je persoonsgegevens louter rust op je toestemming.

5. Recht op het intrekken van je toestemming/recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien je je rechten wenst uit te oefenen  zal Slim Concept hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag via myriamlens@outlook.com, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart).

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Mocht je na het lezen van onze Privacyverklaring toch nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je steeds contact opnemen met Slim Concept via myriamlens@outlook.com.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Bel 0476 54 51 73 of klik hier: